آشنائی « با تفکر يا انديشه خود » آغازی در روانکاوی سلامتی و برنامه ریزی های ذهنی

موتور ذهني ما دائماً در حال کار کردن و مصرف انرژي است ما دائماً در حال فکر کردن و يا صحبت کردن با خود، تصور و تخيل هستيم. در واقع موتور ذهني ما دائماً در حال کار کردن و مصرف انرژي است. ذهن ما حتي بيش از قلب ماکار مي‌کند . همان طوري ‌که مي‌دانيد […]

All rights reservedⒸ 2020