مضرات انتخاب مشاوره نادرست

آیا هر فردی با هر خصوصیتی می تواند واجد شرایط مشاوره و درمان روحی ما باشد؟  ما برای انتخاب راه صحیح زندگی،  برای اتخاذ تصمیم گیری های مهم و حیاتی،  برای داشتن کیفیت زندگی بهتر،  برای رفع مشکلات بین فردی، ارتباطات میان فردی بهتر با دوستان،  افراد خانواده،  همسر و فرزندان، برای درماناضطراب، ترس، افسردگی، وسواس، […]

All rights reservedⒸ 2020