مضرات انتخاب مشاوره نادرست

آیا هر فردی با هر خصوصیتی می تواند واجد شرایط مشاوره و درمان روحی ما باشد؟  ما برای انتخاب راه صحیح زندگی،  برای اتخاذ تصمیم گیری های مهم و حیاتی،  برای داشتن کیفیت زندگی بهتر،  برای رفع مشکلات بین فردی، ارتباطات میان فردی بهتر با دوستان،  افراد خانواده،  همسر و فرزندان، برای درماناضطراب، ترس، افسردگی، وسواس، […]

Signs of Hidden Depression And The Treatment With Hypnosis

  ( Part-I) 7 Important Signs of Hidden Depression  Depression, as stated by the American Psychiatric Association (APA), is a common and serious medical illness that negatively affects how you feel, think and act. Some of the important symptoms of depression are as: Feeling sad, hopelessness and helplessness Loss of interest or pleasure in activities […]

All rights reservedⒸ 2020